H.B.T.K.
H.B.T.K.
FCI

HUNGÁRIA BULL TERRIER KLUB TARTÓ ÉS TENYÉSZTŐ EGYESÜLET

ÁLLAMILAG ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET
 
A Magyar Állam és az FCI által is elismert Magyar Eb Törzskönyv, kizárólagos jogú vezetője

Főoldal

Kapcsolat

Hungária Bull Terrier Klub Tartó és Tenyésztő Egyesület Alapszabálya 2013. november 18. napjától hatályos szövege (melléklet a 2013. november 18-i taggyűlési jegyzőkönyvhöz)


"A Hungária Bull Terrier Klub Tartó és Tenyésztő Egyesület (vezetve a Fővárosi Törvényszék előtt 14.447/2011., 1767/2011. nyilvántartási számon, bejegyezve
Pk.60.344/2011. számon) amely az 1989. évi II. tv. alapján jött létre, közgyűlése határozatával az alapszabályt 2013. november 18. napján, annak I-XI. fejezetei és azok valamennyi pontja hatályon kívül helyezésével, és az alábbiak szerint az 1-33. pontok megállapításával módosította, melynek alapján az Egyesület alapszabályának hatályos szövege az alábbi (a 2013. november 18. napjától hatályos rendelkezések vastagon szedve, dőlt betűvel):

Általános rendelkezések
l./ Az Egyesület neve: Hungária Bull Terrier Klub Tartó és Tenyésztő Egyesület Az Egyesület rövidített neve; H.B. T.K.

2./ Az Egyesület székhelye: 1213 Budapest, Királyerdő út 50.

3./ Az Egyesület emblémája:
Az Egyesület mindenkori emblémáját az elnökség határozza meg.
Az Egyesület elnöksége által meghatározott emblémában szerepeltetni kell azon szervezetek illetve szövetségre utalást, amelyeknek az Egyesület tagja.

4./ Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület, mint civil szervezet a tagok által Magyarországom
önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely az alábbiakban meghatározott cél elérése érdekében alakul, és céljai elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét.
Az Egyesület politikailag és felekezetileg független szervezet, amely semmilyen magyar vagy külföldi pártot nem támogat, azok tevékenységében sem aktív, sem passzív módon nem vesz részt, szervezete pártoktól és felekezetektől független, és országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

5./ Az Egyesület célja:
az FCI (Federation Cynologique Internationale, 13. Place Albert Ier. B-6530 Thuin, Belgique, továbbiakban FCI) előírásai és a mindenkori, Magyarország törvényei szerint elismert (továbbiakban elismert) standard és miniatűr angol bull terrier fajtájú kutyákat (továbbiakban összefoglalóan: fajta) tartó jogi és természetes személyek tömörítése
- az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXlV. törvény és a 98/2013,(X.24.)VM rendelet, vagy ezek helyébe lépő szabályozás alapján tenyésztő szervezeti elismerés megszerzése standard és miniatűr angol buli terrier fajták (továbbiakban együttesen: fajta) vonatkozásában, elismert tenyésztőszervezeti minősülés esetén az ebből eredő feladatok és hatáskörök ellátása
- a fajta minőségének megőrzése, javítása, az FCI vagy az elismert fajta mindenkor érvényben lévő standardja alapján
- a fajta népszerűsítése
- az Egyesület tagjainak -az Egyesület céljai szerinti körben- érdekvédelme és érdekeik képviselete
- a kultúrált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése
- az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra
- a fajta tenyésztési programjának elkészítése és végrehajtása elismert tenyésztőszervezeti minősülés esetén
- a fajtával kapcsolatos kynológiai tudományos kutatás végzése és ilyen támogatása, a tenyésztéssel, kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, - a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés
- a kynológia mint szakmai tevékenység és a kynológia, mint hobby, szabadidős és sporttevékenység iránt érdeklődő vagy azt gyakorló személyek közösségbe és azon keresztül hazai és nemzetközi szervezetekbe integrálása, tevékenységük támogatása, a tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése

6./ Az Egyesület feladatai és tevékenysége a fenti célok megvalósításának érdekében:

6/1. Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:
- a fajta FCI és államilag elismert tenyésztési alapelveinek kidolgozása, tenyésztési programjának elkészítése, végrehajtás, útmutatás az egészséges (betegségtől mentes) jó karakterű (agresszivitástól mentes), kiváló minőségű egyedek (anatómiailag korrekt, jó küllemű) buli terrier állomány kialakításához.
- felvilágosító munka és adminisztratív eszközök alkalmazása annak érdekében, hogy a fajtát ne darabszámra szaporítsák, annak megakadályozása, hogy a fajta ellenőrizetlenül szaporodjon Magyarországon, ehelyett a fajta fiziológiai és mentális egészséges állományának fenntartása és fejlődése biztosítása
- a fajta egyedeinek FCI és a Magyar Állam által elismert törzskönyveinek vezetése, származási igazolásainak kiállítása, tenyészminősítés végzése, ezek során egyes technikai feladatok vonatkozásában annak megbízás adásával való megvalósítás, erre való jogosultság megszerzése esetén.
- együttműködés hazai és külföldi, az Egyesületéhez hasonló vagy annak célja megvalósítását elősegítő együttműködést biztosító szervezetekkel
- a fajta tenyésztésének támogatása
- kynológiai tudományos tevékenység és kutatás, illetve annak támogatása
- kynológiai jellegű nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kynológiai kulturális tevékenység
- kynológiai kulturális örökség megóvása
- természet- és állatvédelem, a fajtával kapcsolatban kialakult előítéletek felszámolása
- környezetvédelem
- kynológiai jellegű rendezvények szervezése és tartása, mások szervezte rendezvényeken való részvétel
- a fajta küllemének, munka- és sportteljesítményének elbírálását és megítélését szolgáló rendezvények tartása
- az Egyesület egyéb tevékenységét támogató továbbá kynológiai jellegű tanfolyamok és előadások szervezése
- az egyéb tevékenységet támogató vagy kynológiai tárgyú folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok megjelentetése
- az egyesületi tagok érdekvédelme és képviselete az Egyesület tevékenységébe tartozó területen
- állategészségügyi tevékenység
- állatvédő szervezetek támogatása
- a kynológia minden területén a szakmai tevékenység fórumának megteremtése, támogatása
- a kynológia, mint hobby, szabadidős és sporttevékenység iránt érdeklődő vagy azt gyakorló személyek közösségbe integrálása
- együttműködés más hazai és nemzetközi szervezetekkel a kynológia minden területén
- kynológia iránt érdeklődők és azt gyakorló személyek tevékenységének támogatása, a tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése
- a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése (Melyek között a tagnyilvántartás tartalmazza a tag nevét, címét, születésének dátumát és anyja nevét. A tag a belépési nyilatkozat kitöltésével ezen adatainak az Egyesület általi, a mindenkori adatvédelmi szabályok szerinti kezeléséhez hozzájárul.)

6/2. Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, kiegészítő jelleggel, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a fent meghatározott célokra fordíthatja. Az Egyesület felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést, kivéve azon ügyeket, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

6/3. Az Egyesület a vezetőség határozata alapján tagja lehet más szervezeteknek, egyesületeknek, hazai és külföldi társadalmi szervezeteknek.

III. Az Egyesület tagsága

7./1. Az Egyesület tagja rendes vagy támogató tag lehet. A rendes és a támogató tagok jogai és kötelezettségei azonosak, kivéve ha a jelen alapszabály eltérően rendelkezik.
Az Egyesület rendes tagja csak olyan személy lehet, aki tulajdonosként rendelkezik legalább egy darab standard vagy miniatűr angol buli terrier fajtájú, az FCI által elismert törzskönyvben vagy elismert tenyésztő szervezet által vezetett törzskönyvben regisztrált vagy abba bejegyezhető ebbel Amennyiben az Egyesület más fajtákban elismert tenyésztő szervezeti elismerést szerez, úgy az Egyesület rendes tagja lehet az, aki rendelkezik az Egyesület elismerésébe tartozó fajtában legalább egy darab az FCI által elismert törzskönyvben vagy elismert tenyésztő szervezet által vezetett törzskönyvben regisztrált vagy abba bejegyezhető ebbel. Minden más személy az Egyesület támogató tagjává válhat. Mind a rendes, mind a támogató tag vonatkozásában feltétel, hogy az hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete legyen, továbbá az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályzatait elfogadja, kötelezettségeinek eleget tesz, és jelvételi kérelmét az elnök vagy az elnökség elfogadja,

7/2. Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja, valamint vezető tisztségviselője
lehet Vezető tisztségviselővé csak olyan természetes személy választható, aki az Egyesületnek rendes tagja, magyar állampolgár, legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha a bíróság a képviselettel érintett ügycsoportban korlátozta cselekvőképességét), a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

8./ Tagsági viszony keletkezése:

8/1. a J az Egyesület alapításában való részvétellel,

b. / belépéssel.

Az Egyesület alapításában való részvétel esetén a tagi jogviszony az alakuló közgyűlés napján, belépési nyilatkozattal való tagsági viszony létesítésekor a nyilvántartásba vétel napján keletkezik. A tag belépési nyilatkozata előterjesztésétől annak elbírálásáig is jogosult tagi jogai gyakorlására, de egyben köteles a kötelezettségeit is teljesíteni.

8/2. A jogi vagy természetes személy az Egyesület által rendszeresített "belépési
nyilatkozat" kitöltésével vagy; azzal azonos tartalmú írásbeli nyilatkozattal és az Egyesülethez igazolt, postai ajánlott vagy személyes átadás útján megvalósított módon való eljuttatásával kezdeményezi Amennyiben a belépő tag rendes tagságot kíván létesíteni, úgy csatolnia kell legalább egy eb származási igazolást, másolatban, amely a 7.1. pont szerinti feltétel meglétét igazolja. Minden más esetben a belépő tag támogató tagként kerülhet felvételre.

8/3. A tag felvételéről az Elnök írásbeli és indokolt határozattal dönt, a belépési nyilatkozat Egyesülethez való érkezését követő 30 naptári napon belül Az Elnök saját megítélése szerint jogosult a tagfelvételről való döntést az elnökség hatáskörébe utalni, ebben az esetben 15 napon belül összehívja az elnökséget a felvételi döntés meghozatalára, olyan határnapra, hogy a felvételi kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a határozat meghozható legyen.

8/4. A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet, adataikat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

8/5. Az Egyesület a tagok részére minden évben sorszámozott tagkönyvet állít ki, amely a belépés évében a belépés napját, a későbbiekben az adott évi tagdíj befizetésének dátumát, a tag nevét, lakcímét, az érvényesség tartamát, az Egyesület emblémáját, a kiállítás dátumát és az elnök aláírását tartalmazza. Ha a tag kifejezetten nem kéri, akkor a tagkönyv kiállítása nem kötelező.

8/6. Jogi személy tag vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ezen tag nevében a jogokat és kötelezettségeket az Egyesülettel szemben a jogi személy tagot nyilvántartó hatóság által igazolt törvényes képviselője gyakorolja.

8/7. Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Elnök vagy az elnökség elutasítja, erről írásbeli és indokolt határozatot hoz, amelyet ajánlott küldeményként küld meg a belépni szándékozó személynek. Az érintett a határozattal szemben a kéz,kézvételtől számított 15 naptári napon belül az Elnöknél előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Közgyűlés soron következő rendes ülésén bírálja el
A tagfelvételi kérelem elutasítható, ha az. adott tag tagsági jogviszonya az Egyesületben korábban tagdíj nem fizetése miatti törléssel szűnt meg, az ilyen törlést követő 3 éven belül, vagy a tag jogviszonya az Egyesületben vagy az Egyesület tagi részvételével működő és az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más társadalmi szervezetben olyan fegyelmi vétség szankciójaként szűnt meg, amely magatartást az Egyesület alapszabálya kizárással fenyegetett fegyelmi vétségnek minősít, az ilyen megszűnéstől számított 5 éven belül, továbbá a rendes tagkénti
felvétel, ha a tag rendes tagként kéri felvételét, de a 7.1. szerinti eb vonatkozásában
tulajdonjogot nem igazol. Ez utóbbi esetben a vezetőség öt támogató tagként felveheti, de ezen határozat ellen szintén jogorvoslatnak van helye a felvételt elutasító határozattal azonos módon.

9./ A tagsági jogviszony megszűnése:

9/1. Megszűnik a tagság a tag halálával vagy; jogutód nélküli megszűnésével, ez esetben
a tagsági jogviszony a halál napjával, vagy a jogutód nélküli megszűnés napjával szűnik meg, törlés jogcímén, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.

9/2. Megszűnhet a tagi jogviszony kilépéssel az Egyesületből. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnök részére. A tagsági viszony ebben az esetben akkor szűnik meg, amikor a kilépési nyilatkozatot az Elnök kézhez vette.
Kilépés esetén a már befizetett tagdíj nem kerül visszafizetésre, a kilépés bejelentéséhez viszonyított időarányos részét a kilépő tagnak utólag is meg kell fizetnie.

9/3. Megszűnhet a tagsági jogviszony törléssel amennyiben a tag az esedékes tagdíját
felszólítás ellenére sem fizette meg, vagy a rendes tag többé már nem tulajdonol a 7.1. pontban foglaltaknak eleget tevő kutyát.(98/2013.(X.24.)VM rendelet). Az esedékesség váláskor meg nem fizetett tagdíj vonatkozásában az Elnök a tagot felhívja a törlés jogkövetkezményére való felhívással a tagdíj további 30 napon belüli megfizetésére. Amennyiben az Egyesület tudomására jut, hogy a rendes tag már nem tulajdonol a fentiek szerinti kutyát, az Elnök a tagot felhívja a törlés jogkövetkezményeire való felhívással, hogy; egy a 7.1. pontban meghatározott kutya tulajdonjogát igazolja. Amennyiben ezen határidő alatt a tag a díjat nem rendezi vagy rendes tag nem igazolja a megfelelő kutya tulajdonjogát, úgy az Elnök az adott tagot illetve rendes tagot indokolt, írásbeli határozattal törli a tagok sorából, mely határozatot részére ajánlott küldeményként postázza. A tag a kézhezvételt követő 15 napon belül a határozattal szemben az Elnöknél benyújtott, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés ezt a fellebbezést a soron következő rendes ülésén bírálja el. A 7.1. pontnak nem megfelelő rendes tag kívánságára pártoló tagként tovább folytathatja tagi jogviszonyát, ebben az esetben csak szándékát kell jeleznie a belépésre vonatkozó szabályok szerint, de pártoló tagi jogviszonya ezen szándéknyilatkozata alapján felvételi eljárás nélkül is létrejön.

9/4. A tagsági jogviszony megszűnhet kizárással.
Kizárással mind a természetes mind a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a rendes és támogató tag tagi jogviszonya is megszűnhet, de csak az Egyesület Fegyelmi Szabályzatában rögzítettek szerint lefolytatott fegyelmi eljárás során született, az illetékes szerv indokolt és jogerős fegyelmi határozata alapján, az alábbiak szerinti fegyelmi vétségek elkövetése esetén:
- ha a tag olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az Egyesület alapszabálya szerinti rendjét, annak tevékenységét erőszakkal vagy azzal fenyegetve megváltoztassa
- ha a tag tagsági viszonyával kapcsolatos, a tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályban, szabályzatban, jogszabályban bármely kötelezettségét vétkesen megszegi
- szándékos magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását ha a tagot az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalta
- ha a tag az Egyesület alapszabályának vagy más szabályzatának rendelkezéseit, vagy testületi szerveinek határozatait nem tartja be
- ha a tag választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, vagy azokat rosszhiszeműen gyakorolja
- az a tag aki másik tag ellen szándékosan vagy súlyos gondatlanságból alaptalan hatósági vagy; fegyelmi eljárást kezdeményez, feltéve, hogy az adott eljárás megindul
- aki vét az állatvédelmi törvény rendelkezései ellen
- az a tag, aki kutyaviadalt szervez, azon bármilyen formában részt vesz, vagy kutyát ilyen céllal értékesít
- az a tag, aki kutyát ad el olyan természetes vagy jogi személy részére, aki kutyát pet shopban (hobby állat üzlet) vagy kereskedésben való értékesítésre vagy maga értékesít kutyát pet shopban vagy kereskedésben
- az a tag aki kutyát nem a fajta igényeinek megfelelő körülmények között tart vagy annak gondozását elmulasztja
- az a tag aki kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és szakmailag elfogadott mértéket és módszert meghaladó módon a kutyát fizikailag vagy pszichikailag bántalmazza, annak fizikai vagy pszichés maradandó sérülést okoz.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell, és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell

9/5. A kizárásról első fokon a vezetőség határoz, az erről szóló fegyelmi határozat ellen az érdekelt a kézhezvételtől számított 15 napon belül az elnökségnél előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés halasztó hatályú.

10./ Az Egyesület tagjainak jogai:

10/1. Az Egyesület minden tagja személyesen részt vehet a közgyűlésen, felszólalással, javaslattal részt vehet annak munkájában, de ott csak a rendes tag szavazhat, és kizárólag rendes tag választható az Egyesület tisztségviselőjévé. Minden tag részt vehet az Egyesület egyéb ülésein, rendezvényein, javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez. Az Egyesület rendes tagja választhat és választható. Minden tag részt vehet az Egyesület munkájában, rendezvényein, de köteles betartani az Alapszabályban meghatározottakat és az ott szabott kötelezettségeit, és nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását.
Az Egyesület tagja köteles betartani az Egyesület szabályzataiban foglalt és a tagokra megállapított kötelezettségeket

10/2. A tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagság számára biztosítható kedvezménnyel

10/3. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba betekinthet, melynek lehetőségét számára az Elnök biztosítja, előre egyeztetett időpontban.

10/4. Az Egyesület rendes tagja választhat és bármely tisztségre megválasztható, ha egyébként megfelel a Ptk. 62.§-(5). bek-ben foglalt rendelkezéseknek
A rendes tag Egyesületi tisztségre a távollétében is megválasztható, feltéve, hogy előzetesen legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a jelöléshez és a választásához hozzájárult, kivéve az alakuló ülésen, mert akkor csak a jelenlévő alapító tagok közül lehet a tisztségviselőket megválasztani.

10/5. A természetes személy tagok jogaik gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során csak személyesen járhatnak el, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják jogaikat, illetve teljesíthetik kötelezettségeiket.

10/6. Az Egyesületben tenyésztésvezető működik, aki az Egyesület elismert tenyésztő szervezeti minősülése esetén ellátja a 98/2013.(X.24.) VM. rendelet vagy helyébe lépő jogszabályok szerinti tenyésztésvezetői feladatokat A tenyésztésvezető nem minősül tisztségviselőnek, a rá vonatkozó szabályokat a fenti rendelet határozza meg.

11./ Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

a./ tartózkodni köteles az Egyesület céljai megvalósítása veszélyeztetésétől
b./ rendes tag a tisztségre történő megválasztását követően azt a legjobb képessége szerint ellátni;
c./ az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, az Egyesület alapszabályát és szabályzatait, megállapodásait betartani
d./ az Egyesület által a tagok számára meghatározott tagdíjat megfizetni,
e./ a tagok kötelesek egymással együttműködni, érintkezésük során kultúrált és udvarias magatartást tanúsítani
f./ a tag nem ronthatja mások jóhírét, hitelét, az Egyesületi munka,rendezvények és más események során köteles sportszerűen viselkedni
g./ a tag köteles tartózkodni a törzskönyvekkel, származási lapokkal, más okiratokkal való mindennemű visszaéléstől
h./ a tag köteles kutyáját, más állatát annak szükségleteihez mérten igényes
körülmények között tartani
i./ a tag kutyát nem szaporíthat üzletszerűen, azokkal üzletszerűen kereskedést nem folytathat Tag kereskedőnek viszonteladónak alkalomszerűen sem értékesíthet állatot, és nem lehet tagja állatkereskedelemmel foglalkozó szervezetnek
j./ tag állatot nem kínozhat, és ha ilyenről tudomása van, köteles azt a megfelelő
hatóságnak és az Egyesület elnökének jelezni
k./ a tag az Egyesület vagyonát köteles tiszteletben tartani, azt szándékosan vagy
súlyos gondatlansággal nem rongálhatja vagy károsíthatja
l./ a tag az Egyesület jóhírét és hitelét köteles tiszteletben tartani és védeni, azt
szándékos vagy felróható magatartásával nem is veszélyeztetheti
m./ a tag köteles az, Egyesület által nyilvántartott adataiban bekövetkező változást
a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül az Egyesületnek bejelenteni.

12./ A tagok által fizetendő díjak

12/1. A tagok éves tagdíj fizetésére kötelezettek, melyet minden naptári év vonatkozásában a Közgyűlés határoz meg. Érvénytelen vagy elmaradt erre vonatkozó közgyűlési határozat esetén a legutóbb meghatározott tagdíj az irányadó mindaddig, amíg újabb vagy másik érvényes határozat nem születik.

12/2. Az éves tagdíj egy naptári évre szól, azt minden év január 30. napjáig köteles a tag megfizetni, a folyó év vonatkozásában.

IV. Az Egyesület szervezeti rendje:

13./ Az Egyesület szervei a Közgyűlés, a 3 tagú elnökség, ezen belül az Elnök, Titkár és
Gazdasági felelős.

13/1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet A közgyűlés határozathozó és tanácskozó testület, az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésen minden tag részt vehet, de a Közgyűlésen szavazati joga csak a rendes tagoknak van. Az Egyesület küldöttközgyűlést nem alkalmaz.

13/2. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak személyesen gyakorolható. Elektronikus személyes részvételnek a közgyűlésen nincs helye. A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező rendes tag szervezetek a szavazati jogokat bejegyzett képviselőjük útján gyakorolják

13/3. A Közgyűlésen az Elnök vagy az elnökség által meghívott személyek valamint a támogató tagok tanácskozási joggal részt vehetnek. A Közgyűlés egyébként nyilvános, azonban az Elnök vagy a Közgyűlés maga a nyilvánosságot kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogi kérdést érint.
13/4. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Az, Egyesület Közgyűlését bármely Pest Megye vagy Budapest közigazgatási területén található címre lehet összehívni

13/5. Az Egyesület Közgyűlését az Elnök vagy az általa megbízott elnökségi tag hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén a Közgyűlést a titkár is összehívhatja.

13/6. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a Bíróság elrendeli vagy a rendes tagok legalább 1/3-a azt az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi, vagy fegyelmi ügy elbírálása érdekében szükséges. Ilyenkor a Közgyűlést 30 napon belül kell összehívni.

13/7. A Közgyűlés összehívásáról a rendes tagokat általuk személyesen átvett vagy postai ajánlott levélben, telefax vagy elektronikus úton kézbesített levéllel kell értesíteni, a támogató tag vonatkozásában az ajánlott levél mellőzhető. Elektronikus úton történő értesítésre akkor van lehetőség, ha a tag az Egyesületnek megadta azon email címét, amelyen az értesítést várja, és az adott cím alkalmas a kézbesítés megtörténtének visszaigazolására. Faxon történő értesítésre akkor van lehetőség, ha faxon történő értesítéséhez a tag kifejezetten írásban hozzájárult és ezen elérhetőségét egyidejűleg megadta. A tag felelős az általa megadott cím, elektronikus vagy fax elérhetőség címadataiért, fenntartásáért, a visszaigazolás elküldéséért. Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton kell megküldeni. Elektronikus értesítés esetén a visszaigazolt átvétel napja a kézbesítés napja. Postai küldemény esetén az általános szabályok az irányadóak. Faxon történt értesítés esetén a sikeres fax visszajelzés napja a kézbesítés napja.

13/8. A Közgyűlésre szóló meghívóban meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, és mellékelni kell a közgyűlés napirendjét, éves beszámoló közgyűlés esetén mellékelni kell a beszámolót és annak mellékleteit is. A meghívót a közgyűlés napját megelőzően legalább 15 nappal kell kiküldeni.
Amennyiben ennek mellékletként történő csatolása aránytalanul nagy költséget okozna, úgy az közzétehető az Egyesület honlapján is, ez esetben erre az elérhetőségre kell a meghívóban utalni.

13/9. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa megbízott személy vezeti le, ezek híján a titkár vezeti le. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két a Közgyűlés által megválasztott rendes tag aláírásával hitelesíti.
13/10. Közgyűlésen elhangzó hozzászólások időtartama a levezető elnök által korlátozható.

13/11. A Közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles lehetőleg azonnal válaszolni. Amennyiben az azonnali válasz nem lehetséges, úgy a kérdezett köteles 30 napon belül írásban válaszolni', és a választ a Vezetőséghez benyújtani. A választ ez esetben az elnökség az Egyesület honlapján teszi közzé 8 napon belül

13/12. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak, tehát a rendes tagok 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot legalább fél órával követő időpontra már az eredeti meghívóban megismételt Közgyűlés hívható össze, azonban az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívó szerinti napirenddel.

13/13. A megismételt Közgyűlés a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívó szerinti napirenddel, ha erről az eredeti meghívóban tájékoztatták a feleket.

13/14. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő rendes tagok szavazatának 50%+l szavazat, és nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben (ezek: tisztségviselők megválasztása, fegyelmi határozat, törlés, kizárás elleni fellebbezés) minden esetben titkos szavazással kell dönteni, és titkos szavazást kell elrendelni, ha a jelenlévő rendes tagok 2/3-a azt indítványozza.

13/15. Személyi kérdésekben történő eredménytelen szavazás esetén második fordulót kell tartani A második fordulóban új személy nem jelölhető, és a második f ordulóban a magasabb szavazataránnyal rendelkező személy tekintendő megválasztottnak.

13/16. A Közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért a levezető elnök felelős.

14./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása;
b.) az elnök és elnökségi tagok megválasztása, visszahívása;
c.) az éves költségvetés és pénzügyi terv meghatározása, az előző évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
d.) az elnök, az elnökség valamint bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadása;
e.) a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása; f) tagdíj meghatározása;
g.) az Egyesület feloszlásának kimondása vágy más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának elhatározása, a meglévő vagyonról való döntés.
h.) törlés, fegyelmi határozat, kizárás, tagfelvételi kérelmet elutasító vagy eltérő felvételről szóló határozatok elleni jogorvoslat elbírálása
j.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, és mindazon ügyekben, amely nem tartozik más szerv vagy személy kizárólagos hatáskörébe.
k.) döntés azon ügyekben, amelyeket a vezetőség vagy az elnök saját hatásköréből a közgyűlés hatáskörébe utal
A Közgyűlés határozatait 30 napi időtartamra az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

15./ Az Elnökség

15/1. Az elnökség tagjai az Egyesület Elnöke és 2 vezetőségi tag, akik közül az egyik a titkár a másik a gazdasági felelős.

15/2. Az elnökség tagjai csak az Egyesület rendes tagjai és csak természetes személyek lehetnek, akiket az elnöki és elnökségi tagi tisztségre a Közgyűlés választ, titkos, egyszerű többségi szavazással, 5 év időtartamra. Az elnökség tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatóak.
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki rendes tag, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha korlátozását a bíróság a képviselettel érintett körben állapította meg).

15/3. Az elnökség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve.

15/4. A elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, díjazás nélkül, de ebbéli tevékenységükkel kapcsolatos indokolt költségeiket az Egyesület megtérítheti.

15/5. Az elnökség tagja visszahívható, ha munkáját huzamosabb időn keresztül képtelen
elvégezni, vagy ha munkáját nem a tisztséghez igazodó céloknak nem megfelelően, vagy nem az arra irányadó szabályoknak megfelelően végzi. Kötelező az elnökségi tag visszahívása, ha vonatkozásában összeférhetetlenségi ok merült fel, és azt felhívás ellenére a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem számolja fel.
15/6. A z elnökség üléseit az Elnök vezeti.

15/7. Az elnökség ülését az Elnök szükség szerint, de legalább 6 havonta hívja össze a
Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint.
Szükség esetén rendkívüli elnökségi ülést is összehívhat az Elnök, ez esetben a meghívási időköz 3 napra lerövidíthető.

15/8. Az elnökséget az Elnök köteles összehívni, ha azt legalább 2 vezetőségi tag írásban az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

15/9. Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, a vezetőségi tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, minden elnökségi tagnak egy szavazata van.

15/10. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel', nyílt szavazással hozza, határozatairól az Elnök írásbeli Határozatok Könyvét vezet. Az elnökség jogosult saját hatásköréből azokat a kérdéseket, amelyek megítélése szerinti súlya indokolja, a Közgyűlés hatáskörébe utalni.

16./ Az elnökség hatásköre:

a.) az éves költségvetés, beszámoló elkészítése
b.) az egyéb díjak (szolgáltatási díj) megállapítása
c.) az Egyesületi élet irányítása a közgyűlések között, ideértve az Egyesület gazdálkodását is
d.) az Elnök rendszeres beszámoltatása
e.) képzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, készítése
f.) szabályzatok (SzMSz, fegyelmi, etikai, tenyésztési) elfogadása, módosítása
g.)döntés a tagsági viszonyok létrejötte, megszűnése során hatáskörébe utalt kérdésekben
h.) nyilvántartások vezetése
i.) az egyes feladatok ellátására tisztségviselők kijelölése j.) az Egyesület tevékenységének szervezése, irányítása,
k.) közgyűlési határozatok végrehajtásáról való gondoskodás
l.) közgyűlés előkészítése
m.) első fokon döntés fegyelmi ügyekben
n.) alapszabály előkészítése
o.) az embléma meghatározása, megváltoztatása
p.) azok a kérdések, amelyeket az Elnök saját hatásköréből az elnökség hatáskörébe utal
q.) azok a kérdések, amelyeket jelen alapszabály az elnökség hatáskörébe utal
r.) a tenyésztés szervezése

17./ A vezetőségi tagság megszűnik:
a.) a tag halálával
b.) a tag írásbeli lemondásával
c.) a megválasztás határozott idejének lejártával
d.) visszahívással

18./ Az Elnök

18/1. Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, titkos, egyszerű többségi szavazással 5 év időtartamra.

18/2. Az Elnök az Egyesület törvényes képviselője és vezetője.

18/3. Az Elnök feladatát társadalmi munkában látja el, díjazás nélkül de ebbéli tevékenységével kapcsolatos indokolt költségeit az Egyesület megtérítheti.

18/4. Az Elnök egyszemélyben felelős az Egyesület jogszerű és törvényes működéséért, képviseli az Egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt. Az Elnök a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

19./ Az Elnök hatásköre

a./ Az Egyesületen belül az Elnök utasítási joggal rendelkezik, de hatáskört nem vonhat el.
b./ Kezdeményező, javaslattételi joga van bármely szerv vonatkozásában, fegyelmi eljárást rendelhet el.
c./ Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett.
d./ Az Elnök gyakorolja a kiadói és szerkesztői jogokat az Egyesület sajtótermékei vonatkozásában.
e./ Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja a vezetőség munkáját
f./ Az Elnök rendelkezik az utalványozási jogkörrel önállóan
g./ Az Elnök felelős az Egyesület tenyésztési célkitűzéseinek lehető legteljesebb megvalósításáért, folyamatosan felügyeli az Egyesület rendezvényeinek szakmai munkáját. Segíti az Egyesület jogszabályi feltételek fennállása esetén törzskönyvek vezetésével, működtetésével, származási lapokkal, tenyésztéssel kapcsolatos munkáját Javaslatot tesz mestertenyésztői vagy kiállítási címek és jelvények adományozására. Az ebbéli tevékenységi körében felmerült esetekben felelősségre vonási eljárást kezdeményezhet,
h./ Az Elnök jár el minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály vagy szabályzat nem utal más személy vagy szerv kizárólagos hatáskörébe. Az Elnök a tagsági jogviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos vagy az Egyesület operatív irányítása során felmerülő és megítélése szerint különös jelentőségű kérdésekben hatásköreit saját döntésével az elnökség vagy a Közgyűlés hatáskörébe utalhatja, illetve döntése meghozatala előtt jogosult kikérni az elnökség vagy a Közgyűlés állásfoglalását.

20./ Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni

21./ Az Elnököt távolléte esetén a titkár képviseli, az Elnök felhatalmazása alapján meghatározott körben az Elnököt helyettesít, de a titkár egyedül utalványozási joggal nem rendelkezik és a bankszámla felett egyedül nem rendelkezhet.

22./ Amennyiben az Elnök lemond vagy megbízatása ellátására alkalmatlanná válik, az elnökség két másik tagja köteles a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívni.

23./ Az elnökségi tagok

23/1. Az elnökség tagjai részt vesznek az elnökség döntéshozatali mechanizmusában.
Az elnökség tagjai közül a titkár:
- az elnök távollétében helyettesíti az elnököt, ebbéli jogkörében képviseli az egyesületet, de a bankszámla felett és utalványozási joggal egyedül nem rendelkezhet
- állandó önálló feladata az egyesületen belüli információ áramlás biztosítása és kapcsolattartás a partner szervezetekkel, szervekkel
- operatív módon biztosítja az elnökségi ülések és a közgyűlés előkészítését, gondoskodik a jegyzőkönyvek, határozatok könyve és tagnyilvántartás napra kész vezethetőségéről
- iratbetekintés szervezése, biztosítása
- gondoskodik az egyesület internetes honlapjának működéséről, az oda elhelyezendő információkról, azok elhelyezéséről
- biztosítja a nyilvánosságnak szánt információk megjelenését

23/2. Gazdasági felelős
- elrendeli a kifizetéseket és átveszi a befizetéseket az egyesület nevében
- előkészíti az éves költségvetés tervezetét, és az éves beszámoló tervezetet az elnökség által a közgyűlés elé terjesztendöen
- az elnök felhatalmazása alapján egyedül is jogosult rendelkezni a bankszám la felett

24./ Összeférhetetlenség

24/1. Az Egyesületben egy személy csak egy tisztségre választható meg.

24/2. A Vezetőség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§).

24/3. Az összeférhetetlenségi szabályok vonatkozásában tisztségviselőnek minősül az elnök, vezetőségi tagok és az alapszabály szerinti bizottságok elnökei, tagjai.

V. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

25./ Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében - csak és kizárólag másodlagosan, kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozói tevékenységet folytathat Ez a gazdasági-vállalkozói tevékenység nem lehet az Egyesület főtevékenysége. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabály szerinti tevékenységére fordítja.

26./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl
- az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

27./ Az Egyesület önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb
befizetésekből, illetve a külső támogatók juttatásaiból, az Egyesület rendezvény szervezési, kiadói stb. tevékenységből, illetve vissza nem térítendő támogatásokból, pályázati juttatásokból képződhet Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

28./ Az Egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint működik.

29./ Az Egyesület feloszlása esetén vagyona a jelen alapszabály rendelkezései szerint kizárólag kynológiai célra fordítható, a vagyon sorsáról ezen Alapszabály figyelembe vételével kell a Közgyűlésnek illetve a felszámolónak rendelkeznie,
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

30./ Az Egyesület éves pénzügyi tervét és a beszámolót a közgyűlés az Elnökség előterjesztése alapján hagyja jóvá,

31./ Minden tag a közgyűlésen az Egyesület vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet, és betekinthet az Egyesület irataiba.

VI. Az Egyesület megszűnése

32./ Az Egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
A b)-e) pontokban foglalt esetekben az. egyesület jogutód nélkül szűnik meg, a b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
Az Egyesület csőd-, végelszámolási és felszámolási, egyszerűsített törlési eljárására a 2011. évi CLXXV. tv. II. fejezete irányadó.
Az Egyesület gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási rendjére a 2011. évi CLXXV tv. V, VI. fejezete az irányadó.

33./ Az Egyesület és a tagok közti írásbeli érintkezés során amennyiben az postai úton továbbított küldeménnyel valósul meg, a küldemény a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha a postai tudakozvány vagy tértivevény igazolja az átvétel napját, ennek hiányában, ha a küldemény "nem kereste", "ismeretlen ", "meghalt" vagy "az átvételt megtagadta" jelzéssel érkezik vissza, úgy a küldemény ezen esetekben is a címzetthez megérkezettnek tekintendő a postára adást követő 5. munkanapon.
A jelen alapszabály a közgyűlés 2013. november 18. napján meghozott közgyűlési határozatokkal módosított szöveget tartalmazza, és 2013. november 18. napjától hatályos."Budapest, 2013. november 18.
Rebman György József levezető elnök
hitelesítő

 

 
© H.B.T.K.
HUNGÁRIA BULL TERRIER KLUB TARTÓ ÉS TENYÉSZTŐ EGYESÜLET